สถิติการจัดทำบล็อกในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ง40102

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

โรงเรียน สายธรรมจันทร์ จังหวัด ราชบุรีวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตัวอย่างขั้นตอนการสมัคร อีเมล์


การสมัครอีเมล์ฟรี hotmail.com
Hotmail เป็นผู้ให้บริการอีเมล์ฟรีที่เป็นที่นิยมเหมาะสำหรับการติดต่อทั่วโลก และการสนทนาด้วยโปรแกรม MNS เริ่มแรกเลยก่อนที่นักเรียนจะสามารถรับส่งอีเมล์หรือจดหมายอิเลคทรอนิคส์ได้นั้นจำต้องมี e-mail address ก่อน การที่นักเรียนจะได้ e-mail address นี้มาได้ ก็ต้องสมัครครับ ซึ่งวิธีการสมัครฟรีอีเมล์ของ Hotmail มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ www.hotmail.com ก่อนนะครับ จะพบหน้าตาเว็บดังรูปข้างล่างนี้


2. เมื่อได้หน้าตาดังภาพข้างบนแล้ว ให้นักเรียนไปที่ปุ่ม Sing Up ซึ่งเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ ทำการกดปุ่ม Sing Up จะได้ผลดังหน้าถัดมา

3. ให้กรอกข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้
First Name : ชื่อ
Last Name : นามสกุล
Language : ภาษา
Country /Region : ประเทศ (เลือก Thailand)
รอสักครู่จนกว่ารูปโลกจะหยุดหมุนเพื่อแสดงรัฐในไทย
State: รัฐ (เลือกจังหวัดที่ต้องการ)
ZIP Code: รหัสไปรษณีย์
Time Zone : เวลา
Gender : เพศ Mail : เพศชาย : Female เพศหญิงฺ
Birth Date : วันเกิด Month : เดือน Day : วันที่ ปีต้องใส่เป็น คริสตศักราช
Occupation : อาชีพ
E-mail Address : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ
Password : รหัสผ่าน ต้องใส่ตั้งแต่หกตัวเป็นอย่างต่ำห้ามเว้นช่องว่าง
Retype Password : ใส่พาสเวิร์ดตัวเดิมซ้ำอีกครั้งSecret Question: คำถามกันลืม ไว้สำหรับเวลาลืมพาสเวิร์ดอีเมล์Secret Answer : คำตอบService : บริการต่างๆ
4. หลังกรอกข้อมูลครบและถูกต้องแล้ว ให้เรียนคลิกปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับ จะได้หน้าจอดังภาพ ซึ่งจะแสดงชื่ออีเมล์ของนักเรียนเป็นตัวอักษรสีแดง
5. ให้คลิกปุ่ม Continute เพื่อเข้าไปยังอีเมล์ของนักเรียน โปรแกรมจะแสดงจดหมายเข้าในกล่องจดหมาย (InBox)หากต้องการดูจดหมายที่อยู่ในกล่องรับจดหมายให้คลิก Inbox จะได้หน้าจอดังภาพ6. คลิกที่ชื่อจดหมายเพื่ออ่านข้อความจดหมาย
7. เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครอีเมล์

8. ให้นักเรียนทดลองส่งอีเมล์ทักทายเพื่อน

อ้างอิงจาก http://www.pm.ac.th/