สถิติการจัดทำบล็อกในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ง40102

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

โรงเรียน สายธรรมจันทร์ จังหวัด ราชบุรีวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mailความหมายของอีเมล์

อีเมล์ คือ ไปรษณีย์หรือจดหมายที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งผ่านเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

หลักการทำงาน

- ร่างข้อความด้วยซอฟต์แวร์สำหรับพิมพ์เอกสาร - ระบุผู้ส่งและผู้รับโดยใช้อีเมล์แอดเดรสของทั้งสองฝ่าย - สั่งให้ส่ง

ความแตกต่างระหว่างอีเมล์กับไปรษณีย์ธรรมดา

อีเมล์

*สะดวกรวดเร็ว *ปลอดภัยสูง *ความเป็นส่วนตัว *ประหยัด

ไปรษณีย์ธรรมดา

*ใช้เวลาในการส่งนาน *เสี่ยงต่อการสูญหาย *เสี่ยงต่อการถูกเปิดอ่าน *เสียค่าใช้จ่ายมาก

ประเภทของอีเมล์
แบบไม่ใช้เว็บ
อีเมล์แบบไม่ใช้เว็บ คือ การส่งอีเมล์ที่ไม่ผ่านเว็บโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วย เช่น เอาท์ลุกเอกเพรส (Outlook Express)
แบบใช้เว็บ
อีเมล์ที่ใช้งานบนเว็บ คือ บริการอีเมล์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอีเมล์ได้จากพราวเซอร์ท่องเว็บโดยใช้บัญชีผู้ใช้ (E-Mail Account) เพื่อเข้าใช้บริการ เช่น ฮอทเมล์ดอทคอม (www.hotmail.com)

ประโยชน์และความสำคัญ

1.สื่อสารกันได้ทั่วโลก และรวดเร็ว โดยระยะทางไม่เป็นอุปสรรค 2.ส่งจดหมายให้ผู้รับได้ทุกเวลา แม้ผู้รับจะไม่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็ตาม
3.สามารถส่งให้ผู้รับได้หลายคนในครั้งเดียวกัน โดยไม่เสียเวลา
4.ประหยัดเวลาในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
5.ผู้อ่านสามารถเรียกอ่านจดหมายได้ทุกเวลา โดยสามารถเก็บจดหมาย นั้น
ไว้ในรูปแบบของไฟล์ หรือ พิมพ์ออกมาอ่านก็ได้

อ้างอิงจาก http://www.eeverything.info